لودینگ

تورمی كه دولت قبل باقی گذاشت، در ۷۰ سال گذشته بی‌سابقه است