رأی شماره ۱۰۶۴۹۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۰۶۴۹۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد.

رأی شماره ۱۰۶۴۹۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/06/20

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۰۶۴۹۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۸۴۶ ۱۴۰۲/۵/۷

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۹۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با موضوع: «بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۴۹۸۱

شماره پرونده: ۰۱۰۶۸۴۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای اسماعیل قویدل

طرف شکایت: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:

“با عنایت به سابقه اشتغال اینجانب به صورت قرارداد شرکتی از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ لغایت ۱۴۰۰/۱۲/۱ مستند به بخشنامه [شماره] ۱۳۷۵۸ صادره به تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۹ از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای اجرای بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ از حالت قرارداد شرکتی به صورت رسمی قطعی و تحت عنوان متصدی خدمات عمومی مشغول به کار گردیدم. متعاقب این تبدیل وضعیت بنا به ماده ۶ قانون اصلاحیه ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰: «دستگاه های مشمول بخشنامه مجازند در صورت دارا بودن پست بلاتصدی متناسب با مدارک تحصیلی ایثارگران موصوف، اقدام به اعمال مدارک تحصیلی دانشگاهی آنان نمایند در صورتی که دستگاه مشمول فاقد پست سازمانی بلاتصدی متناسب با مدرک تحصیلی ایثارگر باشند. پست سازمانی (متصدی خدمات عمومی) به این دسته از ایثارگران تعلق می گیرد.»، لذا با عنایت به مستندات ارائه شده در پیوست مبنی بر انجام مراحل قانونی مسیر جذب و مجوزهای صادره از مراجع صلاحیت دار مبنی بر لحاظ مدارک تحصیلی اشخاص واجد صلاحیت و لزوم به کارگیری افراد متخصص و ارزشی در این پست ها الزامی بوده است، ولی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل علی رغم وجود الزام قانونی و نیز شرایط شهرستان بیله سوار از لحاظ امکانات و پرسنل متخصص و نیز وجود پست های بلاتصدی از جمله قسمت آی تی ـ تحلیل گر سیستم و سایر پست هایی که در حال حاضر در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیله سوار بلاتصدی می باشند طی بخشنامه ای به شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ به تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ و طی بند ۸ این بخشنامه به کلیه شبکه های بهداشت و درمان سراسر استان دستور فرموده و بیان کرده اند: «جلوگیری از هر گونه انتقال، مأموریت آموزشی، اعمال مدرک تحصیلی جدید یا تغییر پست سازمانی و … (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) الزامی بوده» اقدام به جلوگیری از اجرای قانون صدرالذکر کرده در حالی که علاوه بر مستندات مربوط به شرایط جذب و استخدامی بنده و نیز مدرک تحصیلی و سایر مدارک پیوستی و نیز وجود پست های بلاتصدی این اقدام سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مخالف صریح قانون می باشد که نتیجتاً درخواست رسیدگی و نقض بخشنامه معترض عنه را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰

…….

۸ ـ به دنبال تبدیل وضعیت مشمولین قانون حمایت از ایثارگران و با عنایت به نیاز دانشگاه به تداوم خدمت کارکنان مذکور در شغل و محل فعالیت قبلی، جلوگیری از هرگونه انتقال، مأموریت آموزشی، اعمال مدرک تحصیلی جدید یا تغییر پست سازمانی و … (از تاریخ تبدیل وضعیت به مدت ۵ سال) الزامی بوده و پیگیری موارد خاص نیز منوط به تصمیمات اتخاذ شده در هیأت رئیسه دانشگاه و از طریق مجاری قانونی و اداری می باشد. واحدهای نظارتی وظیفه رصد و پیگیری و گزارش تخلفات احتمالی انجام شده در این خصوص را به عهده دارند. ـ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۴/۰۱/۸۷۵۷۳ ـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ توضیح داده است:

“به استناد بخشنامه شماره ۲۱۲/۳۴۵۸/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوعه و با توجه به شیوه نامه ضمیمه بخشنامه شماره فوق که در بند ۴ و ۷ و ۸ و ۱۳ مندرج در شیوه نامه مورد بحث با توجه به اینکه تبدیل وضع ایثارگران معزز صرفاً بر اساس مشاغل مورد تصدی بوده و پذیرش و بررسی درخواست تغییر عناوین کارکنان فوق صرفاً بر اساس موافقت و نیاز دانشگاه و یا دانشکده های علوم پزشکی امکانپذیر بوده که در این مورد نیازی به خدمات مشارالیه وجود نداشته و از طرفی بر اساس بند ۸ شیوه نامه مذکور با تغییر عنوان یا عناوین نیروهای قراردادی هیچ گونه نیروی جایگزینی به دانشگاه اضافه نمی گردد که در صورت تغییر عناوین و اعمال مدارک این قبیل نیروها وظایف و فعالیت های نیروهای مورد بحث بلاتکلیف خواهد ماند، لذا هیأت رئیسه دانشگاه نیز بر همین اساس و در راستای ایفای وظایف خطیر بهداشتی و درمانی در جهت ارائه خدمات بهینه به مردم شریف با تصویب بند ۸ در صورتجلسه هیأت رئیسه با تأسی از شیوه نامه مورد اشاره علی الخصوص بند ۱۳ شیوه نامه که پذیـرش و اعمـال مدارک تحصیلـی کارکنان مذکور را به شرط موافقـت دانشگاه و دارا بودن حداقل ۷ سال تجربه مقید نموده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق، رد شکایت تحت تمناست.”

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۳۵۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۴، ممنوعیت انتقال، ممنوعیت تغییر پست سازمانی و ممنوعیت اعمال مدرک تحصیلی جدید از مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از طرف رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تقاضای ابطال اطلاق ممنوعیت پیش بینی شده جهت مأموریت آموزشی ایثارگران مقرر در بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۰۱/۱۰۱۸ـ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در دستور کار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۲/۳۱ کلّیه دستگاه های مشمول این قانون مکلف شده اند که با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت مأموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت نمایند. با توجه به حکم قانونی مذکور، اطلاق بند ۸ بخشنامه شماره ۱/۱۰/۱۰۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۰ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل که متضمن ممنوعیت مأموریت آموزشی ایثارگران است، در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مربوط تسهیلاتی از این قبیل برای گروه هایی از ایثارگران پیش بینی شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON