رأی شماره ۱۳۲۴۴۰۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۳۲۴۴۰۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

رأی شماره ۱۳۲۴۴۰۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

تاریخ تصویب:
1402/08/03

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۳۲۴۴۰۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره۰۱۰۶۵۱۳ ۱۴۰۲/۶/۵

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۴۰۷ مورخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با موضوع: «بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۵/۲۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۲۴۴۰۷

شماره پرونده: ۰۱۰۶۵۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ایوانکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۶۲۲۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ اعلام کرده است که:

“احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر ایوانکی از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود:

اولاً: شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی تواند در ازای انجام تکالیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید.

ثانیاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ وضع عوارض و بهای خدمات را بابت ارائه پاسخ استعلام توسط شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در این خصوص را ابطال نموده است.

ثالثاً: بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان توسط کمیسیون موضوع آن ماده انجام می شود و شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی برای وضع عوارض و بهای خدمات در خصوص وظایف و مسئولیت های مراجع قانونی دیگر ندارند و در قبال مراجعه اشخاص به مراجع قانونی دیگر رأساً ارائه دهنده خدمتی نیستند تا مجاز به تعیین بهای آن باشند، بر این مبنا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر ابهر با عنوان بهای خدمات کارشناسی پرونده های ارسال به کمیسیون ماده ۵ را ابطال نموده است.

بنا به مراتب بندهای (پ) و (ث) جزء ۴ سایر عناوین و خدمات (صفحه ۳۳ تعرفه سال ۱۴۰۱) شهرداری ایوانکی مغایر با قانون موصوف، آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

“تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی

۴ـ هزینه خدمات کارشناسی و بازدید (مشروط به عدم دریافت عوارض موازی و مضاعف):

پ) بابت پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت به شرح ذیل موارد اخذ می گردد:

پ/۱) املاک مسکونی ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳۰۰ مترمربع و مازاد بر ۳۰۰ مترمربع ۲/۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می گردد.

پ/۲) املاک تجاری ۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰ مترمربع ۱۰/۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می گردد.

پ/۳) املاک صنعتی ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۱۰/۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می گردد.

پ/۴) املاک اداری و خدماتی ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳۰۰ مترمربع و مازاد بر ۳۰۰ مترمربع ۵/۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می گردد.

پ/۵) املاک سایر کاربری ها و فاقد کاربری ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۵۰۰ مترمربع و مازاد بر ۵۰۰ مترمربع ۳/۰۰۰ ریال برای هر مترمربع اضافه می گردد.

…….

ث) بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ بابت اراضی که:

ث/۱) مساحت آن تا ۵۰۰ مترمربع باشد ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

ث/۲) مساحت آن تا ۱۰۰۰ مترمربع باشد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ث/۳) مساحت آن تا ۲۰۰۰ مترمربع باشد ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ث/۴) مساحت آن تا ۲۰۰۰ مترمربع باشد ۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال ـ شهرداری ایوانکی”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ایوانکی به موجب لایحه شماره ۹۲۱۱۵ ـ ۱۴۰۲/۲/۱۸ اعلام کرده است:

“طبق نامه شماره ۲۰۳۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۹/۳۰ وزیر محترم کشور منضم به دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن مبنی بر اجرا تبصره۱ ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری های کشور که شامل تعاریف، ضوابط تنظیم عناوین عوارض و بهای خدمات، ضوابط اجرایی، عناوین عوارض شهرداری، عناوین بهای خدمات شهرداری ها که به پیوست تقدیم می گردد بهاء خدمات کارشناسی و فنی از جمله عناوین بهاء خدمات کارشناسی می باشد. لذا خواهشمند است ضمن بررسی نسبت به صدور حکم شایسته مبنی بر ابرام مفاد بندهای فوق الذکر دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری مورد استدعا می باشد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۵/۲۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۳۲۵۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ و شماره ۱۲۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۲ این هیأت وضع عوارض درخصوص بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای (پ) و (ث) از جزء ۴ قسمت سایر عناوین و خدمات در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری ایوانکی که با عنوان پاسخ استعلام دفترخانه، بانک و اداره ثبت و بابت طرح پرونده در کمیسیون ماده ۵ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON