Search
Close this search box.

رای شماره ۱۵۲۳۹۳۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۵۲۳۹۳۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال نشد

رای شماره ۱۵۲۳۹۳۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/19

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۵۲۳۹۳۶ هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع : مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابطال نشد

هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۶۱

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۲۳۹۳۶ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۱۴

* شکات: آقایان ۱ـ احمد سرگزی ۲ـ قربانعلی آراسته ۳ـ یدالله ثقفی ۴ـ کوثر علی منصوری ۵ ـ اکبر تات

*طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شکات دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی واقع در حریم و محدوده شهرهای استان تهران

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۲/۳۱ خود ضمن استماع گزارش کمیته فنی شماره یک پیرامون ایجاد شهرکهای صنعتی غیردولتی در حریم و محدوده شهرهای استان تهران (رباط کریم، شهر قدس، صفادشت، گلستان و نصیرشهر) به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود.

الف) تبدیل مجموعه های صنعتی و کارگاهی موجود در محدوده و حریم شهرهای استان تهران به شهرک صنعتی، ضمن این که موجب تشویق و تشدید بارگذاری صنعتی و جمعیتی در پیرامون پایتخت خواهدشد، شکل گیری و تکمیل ظرفیت شهرک های صنعتی از پیش برنامه ریزی شده در مجموعه شهری تهران را با چالش جدی مواجه می کند. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با توجه به مغایرت صریح این موضوع با همه موازین و احکام فرادستی در سطح مجموعه شهری تهران و در راستای ایفای تکالیف قانونی در تعادل بخشی قضایی در عرصه سرزمین، ضمن اعلام مخالفت با ایجاد شهرک صنعتی جدید در استان تهران مقرر می نماید؛ عنداللزوم ساماندهی ساخت و سازهای کارگاهی و صنعتی موجود در حریم و محدوده شهرهای استان در قالب طرح های ساماندهی صنوف و مشاغل مزاحم شهری با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط انجام گیرد.

ب) صرفاً معطوف به مصوبات هیأت وزیران در مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ و با عنایت به صدور پروانه بهره برداری با نام شهرک های صنعتی قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، زواره ای، ده حسن، زاگرس و گلبرگ، قدس، صفادشت، در راستای مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران مقرر می گردد.

۱ـ از آنجا که به استناد مفاد بند ۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۹/۶/۱۷ هیأت محترم وزیران، ایجاد شهرک صنعتی مختص به ساماندهی واحدهای صنعتی و کارگاهی موجود و بدون استقرار واحد جدید بوده است، تبعاً کلیه ساخت و سازهای بعد از تاریخ مذکور و همچنین عرصه های خالی پیرامون این شهرکها مشمول مصوبه نیستند. لذا مقرر گردید نقشه محدوده شهرک های فوق با رعایت اصل مذکور پس از تدقیق توسط اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به تأیید مشترک نمایندگان دبیرخانه شورای عالی و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست برسد.

۲ـ با عنایت به اینکه شهرکهای مزبور عمدتاً بدون هر گونه خدمات شکل گرفته اند مقرر گردید کلیه اراضی خالی مابین قطعات ساخته شده به سطوح خدماتی اختصاص یابد. نقشه پیشنهادی کاربری اراضی شهرکهای صنعتی با رعایت سطوح و سرانه کاربری های خدماتی با رعایت مفاد بند۱ به تأیید دبیرخانه شورای عالی برسد.

۳ـ رأی موافق کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای همه قطعات اخذ شود.

۴ـ رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده توسط اداره کل حفاظت و محیط زیست استان تهران به هنگام تهیه نقشه کاربری اراضی پیشنهادی در مورد هرکدام از شهرکهای صنعتی الزامی می باشد.

۵ ـ حریم و محدوده شهرهای گلستان، نصیرشهر، رباط کریم، صفادشت و قدس کماکان به قوت خود باقی است. لذا به استناد ضوابط زیست محیطی صدور مجوز برای صنایع و کارگاهها واقع در شهرکهای مذکور در محدوده شهرها تنها شامل صنایع گروه «الف» و در حریم شهرها، شامل صنایع تا رده «ج» خواهدبود.

۶ ـ مطابق تبصره بند ۶ تصویب نامه شماره ۱۹۰۰۷/ت۵۳۵۴۱هـ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۳ هیأت محترم وزیران «نحوه تعیین مصادیق صنایع غیرمجاز مشمول این تصویب نامه و نیز جلوگیری از تکرار تخلف در محل استقرار غیرمجاز صنایع مذکور، براساس دستورالعمل مشترک وزرای صنعت، معدن و تجارت و کشور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواهدبود.

۷ ـ با عنایت به وقوع شهرک های صنعتی زاگرس گلبرگ و قدس در داخل محدوده شهر قدس، اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گزارشی از وضعیت سطوح و سرانه کاربری های خدماتی شهر تهیه و جهت اقدامات بعدی به دبیرخانه شورای عالی ارسال نماید.

۸ ـ ملاحظات و الزامات پدافند غیرعامل در استقرار صنایع در این شهرک ها رعایت گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

به استناد مصوبه شماره ۲۴۱۱۰/ت۴۰۵۸۳ مورخ ۱۳۸۸/۲/۷ هیأت وزیران محدوده شهرکهای صنعتی مشخص و بررسی نهایی موضوع در کارگروه زیربنایی سازمان صنایع کوچک شهرکهای صنعتی ایران به همراه کلیه الزامات زیست محیطی و سایر استعلامات مورد نیاز محدودوه شهرک….. و مورد تأیید قرار گرفت و منجر به صدور پرونده شماره ۳۴۱۴۹/۵۰ گردید (شهرک صنعتی غیردولتی پاسارگاد ناظر) با صدور مصوبه مورد شکایت هیأت مدیره با مشکلات بسیاری از جمله مصوبات ابلاغی هیأت وزیران شده است. این مصوبه مغایر مصوبه قبلی هیأت وزیران به شماره ۱۹۰۰۷ـ ۹۶/۲/۲۳ و موجب از بین بردن محدوده، امکان ایجاد واحد جدید و امکان جانمایی سرانه ها و زیرساختها از شهرکها شده و عملاً محدوده شهرکها را به حریم شهر تبدیل نموده و موجب ورود شهرداری ها و جهاد کشاورزی به محدوده قانونی شهرکهای صنعتی شده و باعث تخریب سرمایه های تولیدکنندگان و صاحبان صنعت گردیده است.

احراز شکات پس از صدور اخطار رفع نقص برای اعلام مواد قانونی که مصوبه مغایر آن است به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مواد ۵ و ۱۱ بخشی از مقررات مالی دولت استناد نموده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

مصوبه معترض عنه با توجه به اسناد………….. و مصوبات قبلی هیأت وزیران صادر شده است که در آنها به عدم تأسیس واحد جدید اشاره شده است، تعیین محدوده موجود و الزام به تأمین خدمات در اراضی خاص و تعیین حقوق دولتی و محدودیت های مورد اعتراض نظیر لزوم موافقت کمیسیون های تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغها و عدم تأسیس واحد جدید از تکالیف قانونی است که در……….. هیأت وزیران تصریح نموده است.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۶۱ مبنی بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۵ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اکثریت آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

اولا بر اساس ماده۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ «وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بشرح زیر است:

۱ـ بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران.

۲ـ اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر می باشد.

۳ـ بررسی و تصویب نهائی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی .

۴ـ تصویب معیارها و ضوابط و آئین نامه های شهرسازی.»

ثانیا بر اساس بند ۶ مصوبه شماره ۴۵۳۴۶/۲۴۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران «صدور پروانه بهره برداری شهرک های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت زاگرس و قدس بدون امکان استقرار واحد جدید» تجویز گردیده است.

بنا به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ساخت و ساز در شهرک های صنعتی سیمین دشت، زواره، قلعه میر، بهاریه، کاظم آباد، ده حسن، صفادشت زاگرس و قدس موضوع بند ۶ مصوبه شماره ۴۵۳۴۶/۲۴۱۰۹۲ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ هیات وزیران توسعه یافته و این امر موجب توسعه محدوده شهرک های صنعتی و ورود ساخت و سازهای جدید به محدوده و حریم شهر تهران گردیده در حالی که بر اساس بند ۶ مصوبه مذکور امکان استقرار واحد جدید تجویز نگردیده است و مصوبه شماره ۳۰۰/۳۵۶۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از جمله بند یک قسمت (ب) آن در راستای ساماندهی و تعیین محدوده شهرک های صنعتی مذکور مطابق با مصوبات هیات وزیران در این زمینه و در راستای اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع بندهای یک الی ۴ ماده۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ صادر گردیده، لذا مصوبه معترض عنه در حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده۹۳ قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم گیری های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.

رئیس هیأت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

سعید کریمی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON