Search
Close this search box.

رای شماره۱۹۰۳۸۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های ۱ـ ۱۰۰۰۸۴۰۰/۸۶۸۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۵۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره۱۹۰۳۸۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های ۱ـ ۱۰۰۰۸۴۰۰/۸۶۸۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۵۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

رای شماره۱۹۰۳۸۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های ۱ـ ۱۰۰۰۸۴۰۰/۸۶۸۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۵۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/30

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره۱۹۰۳۸۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه های ۱ـ ۱۰۰۰۸۴۰۰/۸۶۸۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۵۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۲

* شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۹۰۳۸۱۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

* شاکی: آقای محمدرضا بهرامی

*طرف شکایت: ۱ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس ۲ـ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های ۱ـ ۱۰۰۰۸۴۰۰/۸۶۸۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۵۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت ۱ـ اداره کل تأمین اجتماعی استان فارس ۲ـ اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی فارس ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه های ۱ـ ۱۰۰۰۸۴۰۰/۸۶۸۷ مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ سازمان تأمین اجتماعی ۲ـ ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی ۳ـ بند ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۷۵۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۷/۶ سازمان تأمین اجتماعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

در متن بخشنامه های موضوع خواسته ابطال راجع به تبدیل وضعیت به تمام وقت بودن اشاره و تصریح نموده است و شاکی اظهار داشته که به عنوان به پزشک از آبان ماه سال ۱۴۰۰ در درمانگاه شهدای گمنام شهرستان ممسنی مشغول به خدمت می باشد و فرزند ایثارگر جنگ تحمیلی می باشد و بر اساس بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ استحقاق استخدام در سازمان طرف شکایت دارد اما به جهت عذر تمام وقت نبودن اشتغال از استخدام امتناع می نمایند و شرط تمام وقت بودن به موجب دادنامه های ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتفی شده است لذا بخشنامه های موضوع خواسته مخالف رأی وحدت رویه دیوان می باشد. تقاضای ابطال آن خواستار شده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ مغایر با بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند و تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای اجرای بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه

۲ـ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ مبنی بر ابطال به شرط تمام وقت بودن، بیمه پردازی و تمدید قرارداد در بخشنامه های تبدیل وضعیت ایثارگران

* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۴۷۴ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

در خصوص بخشنامه مورخه ۱۴۰۰/۹/۴ با توجه به تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب بخشنامه جدید سازمان امور اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۱/۱۱۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۲/۱ را تصویب نموده که جایگزین بخشنامه معترض عنه است و بخشنامه معترض عنه به دلیل تغییر قوانین و مقررات اجرایی نمی گردد و بخشنامه جدید ملاک اعتبار است و در مورد بخشنامه مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ راجع به لزوم تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شاغل در مؤسسات، شرکتها و بانک های تابع سازمان تأمین اجتماعی است و شاکی دلیلی مبنی بر اینکه بخشنامه مخالف قانون است ارائه ننموده است. و در خصوص بخشنامه مورخ ۱۴۰۱/۷/۶ شکایت شاکی ارتباطی با بخشنامه ندارد و تبدیل وضعیت بخشنامه آن دسته از افرادی هستند که در طول دوره قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مشغول به خدمت می باشند و در بودجه ۱۴۰۱ نیز قید گردیده که کسانی که تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ مشغول به کار باشند مشمول این قانون می گردد و دادنامه شماره ۱۰۰۸ الی ۱۰۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۶/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال شرط تمام وقت بودن برای قراردادهای کار با عناوین مشابه بوده قرارداد پرکیس ماهیت قرارداد کار ندارد خارج از موضوع دادنامه است و تقاضای رد شکایت شاکی را خواستار شده است.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، شاکی ادعای مغایر با شرع ندارد.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۲۰۰۰۱۲ مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخه ۱۴۰۰/۹/۲۹ سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۵/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: بخشنامه فوق خود به تنهایی متضمن مقرره الزام آور نمی باشد.

ثانیاً: بخشنامه بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به تبدیل وضع ایثارگران در راستای تکلیف بند د تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأکید نموده ضمن این که مستندی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قانون به دست نیامد.

با عنایت به مراتب فوق بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۴۰۰/۹۹۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON