Search
Close this search box.

رأی شماره۱۱۳۸۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد

فهرست مطالب

رأی شماره۱۱۳۸۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد

رأی شماره۱۱۳۸۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی،  رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد

تاریخ تصویب:
1402/10/10

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره۱۱۳۸۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی،  رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد

شماره۰۱۰۵۷۰۶ ۱۴۰۲/۸/۲۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۸۶۳۳ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با موضوع: «بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در خصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۸/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۳۱۹۲۰۰۰۱۱۳۸۶۳۳

شماره پرونده: ۰۱۰۵۷۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای افشار آزادبخت

طرف شکایت: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در شرایط اختصاصی جذب آورده است که «شاغل نبودن به صورت عضو هیأت علمی و کارمند رسمی، رسمی ـ آزمایشی، پیمانی، در سازمان ها، دستگاه ها و مراکز دولتی، دانشگاه های دولتی، کلیه واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و …» و پس از ثبت نام اینجانب افشار آزادبخت در فراخوان جذب اعضای هیأت علمی، درخواست اینجانب را رد نموده است و عبارت «بررسی اولیه انجام و با عنایت به دارا نبودن شرایط اختصاصی (وضعیت اشتغال متقاضی به صورت استخدام و بکارگیری پیمانی و حالت شاغل در اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان)، در اولویت دعوت به مصاحبه جذب هیأت علمی قرار نگرفتید.»

استدعا دارم با توجه به موارد زیر:

۱ـ اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. (همچنین در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدودیت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه های اجرایی برای شرکت در آزمون های استخدامی و شرکت در فراخوان های جذب اعضای هیأت علمی وجود ندارد.)

۲ـ بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری

۳ـ ماده ۱۳ و ۱۴ قانون استخدام کشور

۴ـ ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری

۵ ـ ماده ۷ آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیأت وزیران

۶ ـ تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است.

۷ـ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه و مدیریت سرمایه انسانی.

رأی به حذف این عبارت غیر قانونی از شرایط عمومی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی را صادر فرمایید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:

شرایط اختصاصی متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت سال ۱۴۰۱ سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

“متقاضیان فراخوان جذب هیأت علمی اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ سازمان متبوع علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، می بایستی حائز شرایط اختصاصی این سازمان نیز به شرح زیر باشند:

……..

۲ـ شاغل نبودن به صورت عضو هیأت علمی و کارمند رسمی، رسمی ـ آزمایشی، پیمانی در سازمان ها، دستگاه ها و مراکز دولتی، دانشگاه های دولتی، کلیه واحدهای دانشگاهی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی و …”

علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاه ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح می رسد، عمل می کنند.» ثانیاً برمبنای مواد ۴ و ۵ مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیأت های مرکزی و اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که در جلسات ۵ و ۶ مورخ ۲/۲/۱۳۸۷ و ۹/۲/۱۳۸۷ هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب احصاء شده و در هیچ یک از بندهای مواد مذکور به اختیاری دائر بر پیش بینی و تعیین محدودیت مندرج در بند مورد اعتراض برای هیأت یادشده تصریح نشده است و در نتیجه هیأت های اجرایی جذب، صرفاً حق تصمیم گیری موردی و اظهارنظر درخصوص پرونده هر متقاضی عضویت در هیأت علمی را داشته و اساساً فاقد صلاحیت قاعده گذاری هستند. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه بند (۲) از قسمت شرایط اختصاصی فراخوان جذب هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ درخصوص ممنوعیت شرکت اعضای هیأت علمی و کارمندان رسمی، رسمی ـ آزمایشی و پیمانی شاغل در دستگاه های اجرایی و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در فراخوان جذب هیأت علمی این سازمان توسط هیأت امنا به تصویب نرسیده و هیأت اجرایی جذب سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نیز صلاحیتی مبنی بر وضع قاعده عام الشمول ندارد، لذا تصویب بند معترض عنه خارج از حدود اختیار مرجع وضع کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON