Search
Close this search box.

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم­ های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

فهرست مطالب

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم­ های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم­ های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

تاریخ تصویب:
1402/05/10

QR

جزئیات متن قانون

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم­ های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

شماره ۴۶۶۵۹/ت۶۱۳۰۱هـ ۱۴۰۲/۳/۲۱

وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان ملی استاندارد ایران ـ سازمان بهزیستی کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۱۰ به پیشنهاد وزارتخانه­های نفت و نیرو و

سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد جزء (۱) بند (ز) و

بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، الگوی مصرف بهینه

گاز برای اقلیم­های مختلف کشور موضوع جزء یادشده و آیین­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون مذکور در بخش گاز را به شرح زیر تصویب کرد:

الگوی مصرف بهینه گاز برای اقلیم­های مختلف کشور موضوع جزء (۱) بند (ز) تبصره (۱۵) و آیین­نامه اجرایی بند (ل) تبصره (۱۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در بخش گاز

ماده۱ـ الگوی مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی برای دوره های سرد و گرم سال و تعرفه گاز طبیعی در سال ۱۴۰۲ در هر پله مصرف و برای اقلیم های پنج گانه آب وهوایی کشور، بر اساس جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر دولت است، تعیین می­شود، به طوری که الگوی مصرف گاز طبیعی در چهار دامنه «کم مصرف»، «با مصارف متوسط»، « پر مصرف» و «بسیار پرمصرف» تعیین می­شود. تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی دوره سرد برای مصارف هر پله به نحوی تعیین می شود که میانگین تعرفه مشترکین «کم مصرف» حداکثر معادل بیست درصد (۲۰%)، مشترکین «با مصارف متوسط» حداکثر معادل چهل و پنج درصد (۴۵%)، مشترکین «پرمصرف» حداکثر معادل دو برابر و مشترکین «بسیار پرمصرف» حداقل معادل سه برابر «هزینه ی تمام شده فرآورش، انتقال و توزیع هر مترمکعب گاز طبیعی سال قبل» باشد. همچنین تعرفه گاز طبیعی بخش خانگی دوره گرم در مصارف هر پله به نحوی تعیین می شود که میانگین تعرفه مشترکین «کم مصرف» حداکثر معادل پنجاه درصد (۵۰%)، مشترکین «با مصارف متوسط» حداکثر معادل هفتاد درصد (۷۰%)، مشترکین «پرمصرف» حداکثر معادل یک برابر و مشترکین «بسیار پرمصرف» حداقل معادل یک و نیم برابر «هزینه تمام شده فراورش، انتقال و توزیع هر متر مکعب گاز طبیعی سال قبل» باشد.

تبصره۱ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است تعرفه های گاز طبیعی بخش خانگی در سال ۱۴۰۲ را مطابق ارقام مندرج در جداول پیوست که به استثنای پله های (۱۱) و (۱۲)، بدون تغییر نسبت به تعرفه های سال ۱۴۰۱ و در چهارچوب قواعد این ماده تعیین گردیده است، از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ اجرا نماید.

تبصره۲ـ دوره گرم سال از یکم اردیبهشت ماه لغایت پانزدهم آبان ماه هر سال و دوره سرد سال از تاریخ شانزدهم آبان ماه لغایت سی و یکم فروردین ماه سال بعد تعیین می شود. تعرفه های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض قانونی می باشد.

تبصره۳ـ شرکت ملی گاز ایران مکلف است با هدف اطلاع مشترکین گاز خانگی از سابقه مصرف خود و ایجاد زمینه اصلاح مصرف گاز توسط خانوارها، سازوکار لازم جهت اطلاع رسانی این موضوع را به نحوی طراحی و اجرا نماید که مشترکین، امکان پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند.

ماده۲ـ شرکت ملی گاز ایران موظف است ضمن دریافت اطلاعات خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان «کم مصرف» را به نرخ صفر محاسبه نماید.

تبصره۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور مکلفند جابه جایی و یا خروج مددجو از پوشش سازمان حمایتی خود را به شرکت ملی گاز ایران اعلام نمایند.

تبصره۲ـ معافیت گازبهای موضوع این ماده صرفاً برای یک اشتراک خانگی از مجموع اشتراک های گاز طبیعی هر مددجو قابل اعمال است و سایر اشتراک های خانگی مددجویان با تعرفه های مشابه سایر مشترکین خانگی محاسبه می شود.

ماده۳ـ در صورتی که مشترکین خانگی گاز طبیعی، مصارف گاز خود را از شانزدهم آذر ماه لغایت پانزدهم اسفند ماه هر سال نسبت به دوره متناظر سال قبل، حداقل ده درصد (۱۰%) و حداکثر سی و پنج درصد (۳۵%) کاهش دهند، بهای هر متر مکعب گاز صرفه جویی شده با تعرفه معادل پنج برابر «هزینه تمام شده فرآورش، انتقال و توزیع هر متر مکعب گاز طبیعی سال قبل» محاسبه و به عنوان پاداش از محل منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور حداکثر ظرف یک ماه پس از قرائت شمارشگر (کنتور) مشترکین، از طریق شرکت ملی گاز ایران به حساب بانکی معرفی شده توسط مشترک واریز می گردد.

تبصره ـ مشمولین این ماده در هر سال صرفاً آن دسته از مشترکین خانگی گاز طبیعی می باشند که دارای سابقه مصرف در سال قبل باشند. شرکت ملی گاز ایران مجاز است در راستای جمع آوری سایر اطلاعات مورد نیاز مشترکین گاز برای اجرای طرح های پایش مصرف گاز، در فرآیند درخواست حساب بانکی مشترکین مشمول، نسبت به دریافت سایر اقلام اطلاعاتی با استفاده از روش های سامانه ای و پیامکی اقدام نماید.

ماده۴ـ در صورتی که مصرف گاز ساختمان های اداری دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ در بازه زمانی شانزدهم آذر ماه لغایت پانزدهم اسفند ماه هر سال و مصرف هر صورتحساب، از هشتاد درصد (۸۰%) مصرف آن ها در دوره مشابه سال قبل بیشتر شود، کل مصرف مشترک در آن صورتحساب مشمول افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) گازبها با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانه ها ـ مصوب ۱۳۸۸ ـ و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.

ماده۵ ـ در صورتی که مشترکین غیرخانگی گاز با مصرف پنج هزار (۵۰۰۰) متر مکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در بازه زمانی شانزدهم آذر ماه لغایت پانزدهم اسفند ماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود را به میزان سی درصد (۳۰%) کاهش دهند، متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (۱۰%) گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.

تبصره ـ در صورتی که کاهش مصرف گاز طبیعی مشترکین غیرخانگی گاز از طریق جایگزینی با سوخت های مایع معادل صورت پذیرد، این سهم از جایگزینی، مشمول این ماده نمی شود.

ماده۶ ـ در صورتی که مشترکین گاز طبیعی، از تسهیلات موضوع مصوبه شماره ۲۸۳۹۸۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲ شورای اقتصاد و اصلاحات بعدی آن در خصوص بهینه سازی سامانه های گرمایشی/موتورخانه بهره مند شوند، مشمول مزایای تشویقی موضوع این تصویب نامه نخواهند شد.

ماده۷ـ تعرفه گاز طبیعی مصرفی کلیه واحدهای دارای پروانه صنفی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز صنایع تبدیلی دارای پروانه از وزارت جهاد کشاورزی (به غیر از پرورش گل و گیاه، پرورش دام و طیور، پرورش آبزیان و پرورش حشرات)، معادل تعرفه گاز طبیعی مصرفی صنوف تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می گردد.

ماده۸ ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این تصویب نامه، تصویب نامه های شماره ۱۷۱۲۰۹/ت۵۹۹۰۷هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۶ ، شماره ۹۹۲۹۲/ت۵۹۳۵۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲ ، شماره۱۰۱۷۵۸/ت۵۷۸۰۴هـ مورخ۱۳۹۹/۹/۱۱ و بند (۱) تصویب نامه شماره ۱۷۰۵۵۸/ت۵۹۹۰۷ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ لغو می شوند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON