رأی شماره ۹۹۲۴۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۹۹۲۴۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۹۹۲۴۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/06/20

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۹۹۲۴۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره۰۱۰۶۲۰۱ ۱۴۰۲/۵/۷

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۹۲۴۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با موضوع: «تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره و تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۴/۲۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۹۹۲۴۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۲۰۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۵ ـ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب تحت عنوان عوارض پذیره تأسیسات شهری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۱۷۵۴۸ ـ ۱۴۰۱/۷/۱۹ اعلام کرده است که:

“تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب با عنوان «عوارض پذیره تأسیسات شهری» تعیین و مصوب شده است. این در حالی است که به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸، مشمول مقررات قانون مذکور قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یاد شده نیز نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون صدرالذکر، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است. در ماده ۵۲ این قانون برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع شده است.

نظر به موارد معنونه دکل ها و آنتن های مخابراتی (مورد استفاده شرکت های مخابراتی) جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمت نهایی مراجع مزبور است و در نهایت خدمت ارائه شده نیز مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق الذکر خواهد بود و از طرف دیگر ارائه خدمت توسط شرکت های مخابراتی و بانک ها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست. ضمن آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره های ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴، ۱۳۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۵ و ۱۲۹۲۰ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۵ مصوبات مشابه شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (۵ ـ ۲) عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سرپل ذهاب مغایر با قوانین یاد شده، آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن را در هیأت عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب:

“تعرفه شماره (۵ ـ۲) عوارض پذیره و تاسیسات شهری

ردیف

عنوان تعرفه عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

توضیحات

۱

عوارض از دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در ( BTS )

T=L×P×

الف: T =عوارض ماهانه به ریال

ب: L =ضریب کاربری (برای کاربریهای مسکونی، اداری و بهداشتی۲ ، برای کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی ۱/۸ و سایر کاربریها ۱/۵)

ج: H =ارتفاع دکل

د: h = ارتفاع ساختمان (برای آنتن، BTS و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می شود.

هـ: d =عرض معبر (به شرط آن که ۰/۸ ≤ باشد.

۲

عوارض آماده سازی ۳ .p.t.m

عوارض خلاف جهت ۴ .P.S

تبصره۱: منظور از s مترمربع می باشد.

تبصره۲: بر با عرض بیشتر به عنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت.

تبصره۳: برهای با عرض کمتر از ۵۰% اعمال می شود.

تبصره۴: منظور از t بر خیابان می باشد.

تبصره۵: منظور از m عرض معبر می باشد.

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشد ه است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکلها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه شماره ۲ـ ۵ از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سر پل ذهاب که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON