Search
Close this search box.

رای شماره ۱۰۹۲۷۳۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتهایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰» شامل: ۱ـ ابطال بند «د» از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض آمیز بودن ۲ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی) ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۰۹۲۷۳۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتهایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰» شامل: ۱ـ ابطال بند «د» از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض آمیز بودن ۲ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی) ابطال نشد

رای شماره ۱۰۹۲۷۳۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتهایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰» شامل: ۱ـ ابطال بند «د» از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض آمیز بودن ۲ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی) ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/04

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۰۹۲۷۳۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمتهایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰» شامل: ۱ـ ابطال بند «د» از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض آمیز بودن ۲ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی) ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۰۳۴

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۰۹۲۷۳۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

* شاکی: عزیزه عبدی اتی کندی

*طرف شکایت: سازمان سنجش ـ اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

*موضوع شکایت و خواسته: «ابطال قسمتهایی از دفترچه آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۰» شامل: ۱ـ ابطال بند «د» از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض آمیز بودن ۲ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد در آزمون کتبی).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان سنجش ـ اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

مورد نخست: ابطال بند «د» از بخش ششم دفترچه

بند «د» با عنوان «معرفی به گزینش» قسمت ۱ از بند د بیان می دارد: پس از برگزاری مصاحبه استخدامی، معرفی افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایی آنان با وزن ۷۰ درصد برای آزمونهای کتبی و ۳۰ درصد برای مصاحبه استخدامی و با در نظر گرفتن سهمیه های قانونی به تعداد یک برابر ظرفیت پذیرش خواهد بود.

مورد دوم: ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه در خصوص تأثیر نمره اکتسابی فرد در آزمون کتبی

بند دوم از قسمت ج مقرر می دارد: داوطلبان بومی (به استثنای شهرستان تهران و مراکز استانها) نسبت به سایر داوطلبان غیربومی دارای اولویت هستند. اولویت بومی به این شرح اعمال خواهد شد، نمره مکتسبه داوطلب بومی شهرستانی در آزمون کتبی (۴۰ درصد برای حیطه عمومی و ۶۰ درصد برای حیطه تخصصی) با ضریب یک و چهاردهم محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی در خصوص این بند یعنی تأثیر نمره اکتسابی فرد در آزمون کتبی با معیار نمره، یک و چهاردهم معتقد است که نسبت به هر فردی عددی متفاوت به دست می آید؛ در حالیکه می بایست نمره واحدی به داوطلبان بومی شهرستانی نسبت به افراد غیربومی اعطا شود نه نمره متغیر و وابسته به نمره آزمون کتبی.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، نماینده حقوقی سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۹۸۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

به موجب مندرجات پیوست دو برگ از دفترچه آزمون استخدامی شرایط داوطلبان بومی و معرفی به گزینش تشریح گردیده است مع الوصف سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون کتبی بوده و طبق مندرجات دفترچه آزمون دستگاه متقاضی عمل می نماید لذا در ما نحن فیه سازمان سنجش در مراحل گزینش و مصاحبه دخل و تصرفی ندارد.

النهایه نظر به اینکه موضوع خواسته شاکی متوجه سازمان سنجش نمی باشد، مراتب جهت استحضار ارسال می گردد.

پرونده شماره هـ ت/۰۲۰۰۰۳۴ مبنی بر تقاضای « ابطال قسمتهایی از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ شامل: ۱ـ ابطال شرایط بند د (معرفی به گزینش) بند «م» از بخش ششم دفترچه (در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه) از جهت تبعیض آمیز بودن ۲ـ ابطال بند ۲ از ج بخش چهارم دفترچه (در خصوص تأثیر نمره فرد بومی در آزمون کتبی با اعمال ضریب ۱/۴) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۴/۴ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری:

اولاً: به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر گردیده است به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان با سابقه تخصصی امکانپذیر است دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد»

دستورالعمل فوق به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده است که در ماده ۱۴ آن ۷۰ درصد نمره آزمون و ۳۰ درصد مصاحبه استخدامی در نظر گرفته شده است لذا بند ۲ از بخش ششم دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ در انطباق با قوانین و مقررات مربوط می باشد.

ثانیاً: با توجه به قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۹۹/۶/۱۶ شورای توسعه مدیریت مکلف شده است برای جذب داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها اولویت قائل شود. شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به موجب ماده ۲ بخشنامه شماره ۳۶۹۴۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۷ سازمان اداری واستخدامی کشور در اجرای قانون فوق مقرر داشته است که اولویت بومی برای داوطلبان بومی شهرستانی به شرح ذیل اعمال گردد.

«نمره مکتسبه داوطلبان بومی شهرستان در آزمون کتبی (مجموع وزن چهل درصد (۴۰%) برای حیطه عمومی و شصت درصد (۶۰%) برای حیطه تخصصی با ضریب «یک و چهاردهم) (۱/۴) محاسبه و ملاک عمل قرار گیرد»

لذا بند ۲ از ج بخش چهارم نیز منطبق با قوانین و مقررات مربوط می باشد با عنایت به مراتب فوق بند ۲ از بخش ششم بخش چهار در خصوص تأثیر ۷۰ درصد نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه و بند ۲ از بخش چهارم در خصوص تأثیر نمره فرد بومی شهرستان در آزمون کتبی با اعمال ضریب ۱/۴ از دفترچه راهنمای نهمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ قابل ابطال تشخیص داده نشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با قانون اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON