Search
Close this search box.

رای شماره ۱۳۹۵۱۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۳۹۵۱۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب ابطال نشد

رای شماره ۱۳۹۵۱۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/07/12

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۳۹۵۱۱۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با مـوضـوع: بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب ابطال نشد

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

* شماره پــرونـــده: هـ ت ۰۲۰۰۰۲۳

*شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۵۱۱۳ تاریخ:۱۴۰۲/۰۵/۳۱

* شـاکــی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۱۲ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به این شرح است:

….

۹ـ ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق در جهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق و سایر پیشنهادها به مجمع عمومی

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

براساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که هرگونه تغییرات و اصلاحات در اساسنامه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی صرفاً با تشخیص هیأت مدیره هر صندوق و تصویب در مجمع عمومی قابل انجام است و ضرورتی به تصویب هیأت وزیران و تأیید شورای نگهبان ندارد که این حکم با احکام مقرر در اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی، ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت که براساس آنها صلاحیت مزبور به صورت غیرقابل تفویض به هیأت وزیران واگذار و تأیید آن به شورای نگهبان محول شده، مغایرت دارد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توسط مدیر دفتر هیأت عمومی به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا زمان تنظیم این گزارش (۱۴۰۲/۳/۲) پاسخی واصل نشده است و با توجه به انقضای مهلت مقرر قانونی (یک ماه) پرونده در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم است.

پرونده کلاسه ۰۱۰۶۴۷۸ ( ۰۲۰۰۰۲۳ ) به خواسته ابطال بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیأت تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی اقدام کردند:

رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

هرچند برمبنای اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت مصوب سال ۱۳۷۷ هرگونه تغییر و اصلاح در اساسنامه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی در صلاحیت هیأت وزیران است، ولی با توجه به اینکه براساس مقرره مورد شکایت صرفاً صلاحیت ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی به هیأت مدیره صندوق مذکور واگذار شده و ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه لزوماً به معنای انجام تغییر یا اصلاح در اساسنامه صندوق یادشده نخواهد بود تا بتوان آن را به منزله دخالت در صلاحیت هیأت وزیران تلقّی کرد، بنابراین بند ۹ ماده ۱۲ اساسنامه نمونه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۷۲۰ ت۲۵۳۲۱ هـ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۶ هیأت وزیران) که متضمن پیش بینی صلاحیت ارائه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه برای هیأت مدیره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

نائب رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

محمد اسماعیلی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON