مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان

فهرست مطالب

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان

شماره ۱۱۱۰۱۹/۳۰۰ ۱۴۰۲/۶/۲۲

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درجلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان در خصوص “مغایرت های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهرگرگان، شامل تغییرات جزئی خط محدوده و تغییرات کاربری و معابر (صرفا در ۲۲ موضع اعلامی اداره کل راه و شهرسازی استان)” را با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داده و به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

تغییرات خط محدوده شهری:

تغییرات خط محدوده شهر مطابق مصوبه ۱۴۰۰/۹/۱۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورد تائید قرار گرفت.

تغییرات کاربری و معابر شهری:

۱ـ در موضع شماره یک (بلوار امام رضا ـ جنب مسکن مهر زیتون) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “مسکونی ـ آموزش عالی” با توجه به بند ۱۸ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۸۹/۱۰/۱۳ به شماره ۲۹۱۹۸/۶ و همچنین مصوبه مورخ ۹۰/۱۱/۳۰ کمیسیون مذکور، با تغییر کاربری فوق الذکر مطابق مصوبه مرجع استانی با تاکید براعمال ماده ۱۰۱ تا سقف قانونی(۴۳/۷۵درصد) به خدمات و معابر با غلبه فضای سبز موافقت شد.

۲ـ در موضع شماره دو (بلوار امام رضا ـ مسکن مهر سعد آباد) با عنوان تغییر کاربری از” فضای سبز” به” مسکونی ـ معبر” با عنایت به طرح تفکیکی مسکن مهر سعد آباد، با مصوبه مرجع استانی موافقت شد.

۳ـ در موضع شماره سه (بلوار امام رضا ـ اراضی عباس آباد) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “مسکونی ـ انبار” با عنایت به مستحدثات وضع موجود با تاکید بر اجرای فرآیند کامل رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ با نظر مرجع استانی موافقت شد.

۴ـ در موضع شماره چهار (بلوار صیاد شیرازی جنب روستای گلند) با عنوان تغییر کاربری از” فضای سبز” به” مسکونی”، با عنایت به بافت ناکارآمد روستائی مجاور و لزوم افزایش سطوح خدماتی در این محدوده و مالکیت شهرداری بر این اراضی صرفا با تغییر کاربری از” فضای سبز” به “خدمات مقیاس محله” (انتفاعی و غیر انتفاعی) موافقت شد.

۵ ـ در موضع شماره پنج (بلوارصیاد شیرازی ـ انتهای خیابان ایرانمهر) با عنوان کاهش عرض معبر ۲۴ متری به ۱۶ متری، با عنایت به طرح مصوب معبر ۲۴ متری ایرانمهر در سمت شمال و نقش و عملکرد محور مذکور در سطح ناحیه، ضرورت تقلیل عرض این معبر از سوی شورا احراز نگردیدو با مصوبه مرجع استانی مخالفت شد.

۶ ـ در موضع شماره شش (انتهای عدالت ۱۰۱ـ سروش چهارم معروف به باغ تسلیمی) با عنوان تغییر کاربری از “مسکونی ـ فضای سبز” به “مسکونی” با عنایت به سوابق طرح تفکیکی در سال ۷۷ با مصوبه مرجع استانی صرفا در خارج از حریم و بستر آبراهه موجود در سمت غربی اراضی موافقت شد.

۷ ـ در مواضع شماره هفت ـ هشت ـ نه ـ ده (اراضی شهرک آپادانا)، موضع شماره یازده (بلوار گلشهر ـ گلشهر ۲۶ شهرک شهید کلانتری)، موضع شماره دوازده (اراضی کوی طبیعت اراضی شرکت نفت)، موضع شماره چهارده (اراضی کوی اوزینه ـ شهرک بنفشه) و موضع شماره پانزده (کوی اوزینه اراضی سازمان ملی) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “فضای سبز ستاره دار” و همچنین موضع شماره شانزده (۲۰ متری چناران ـ کوچه های چناران ۲۶ الی ۳۶) با عنوان تغییر کاربری از “خدمات محله ناحیه” به “مسکونی ستاره دار”، با پیشنهاد مصوبه استان، اولاً به دلیل مغایرت قانونی تفویض اختیار کمیسیون ماده ۵ به شهرداری و ثانیا به دلیل تاثیر بسزای این بند در کاهش سطوح خدماتی و سبز و باز شهر مخالفت شد. بدیهی است سازوکار توافق با مالکین به عنوان یکی از روشهای تحقق سرانه های خدماتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملاک عمل کما فی السابق قابلیت طرح در کمیسیون ماده ۵ را خواهد داشت.

۸ ـ در موضع شماره ۱۳ (کوی طبیعت نرسیده به سه راهی امام زاده ضلع شرق) با عنوان کاهش عرض معبر از ۳۰ متری به ۲۰ متری، با توجه به نقش و عملکرد محور مذکور در مقیاس ناحیه، به عنوان معبر اتصال دهنده محور ۴۵ متری طبیعت به محور چناران، با تقلیل عرض محور از ۳۰ متر به ۲۰ متر مخالفت شد.

۹ـ در موضع شماره ۱۷ (میدان معلم ابتدای بلوار جرجان) با عنوان تقلیل عرض معبر از ۳۰ متری به ۲۰ متری، با عنایت به نقش و عملکرد و طول معبر مذکور و همچنین مستحدثات موجود در طرفین آن، با مصوبه مرجع استانی موافقت شد.

۱۰ـ در موضع شماره ۱۸(بلوار جرجان شهرک بهشتی ـ موسوم به شرکت تعاونی کارکنان جهاد) با عنوان حذف معبر ۳۵ متری و تغییر کاربری به “کشاورزی”، با توجه به تصمیم مرجع استانی مبنی بر تغییر کاربری عرصه پیرامونی این معبر به مساحت ۱۸ هکتار (موسوم به تعاونی کارکنان جهاد) به کاربری “زراعی و باغی”، تبعا احداث معبر مذکور ضرورت نداشته و با پیشنهاد مرجع استانی مبنی بر حذف آن موافقت می شود. تبعا هرگونه تصمیم گیری بعدی کمیسیون در خصوص تغییر کاربری اراضی ۱۸ هکتاری مشمول فرآیند مغایرت اساسی خواهد بود.

۱۱ـ در موضع شماره ۱۹(کمربندی جهاد مرکزی، خیابان دانشگاه، مجتمع دانشگاهی آزاد) با عنوان حذف معبر و تبدیل آن به کاربری آموزش عالی، با مصوبه مرجع استانی مبنی بر حذف تکه باقی مانده از معبر عبوری از عرصه دانشگاه آزاد با توجه به اخلال جدی این تصمیم در نقش و عملکرد محور واقع در شمال شرق شهر مخالفت می شود

۱۲ـ در موضع شماره بیست (جاده آق قلا ـ جنب اداره برق ـ اراضی سازمان ملی) با عنوان حذف معبر و اختصاص آن به کاربری ” انتظامی ـ مسکونی ـ سبز”، با پیشنهاد مرجع استانی مبنی بر حذف و جابه جایی معبر ۳۵ متری با توجه به کفایت معابر پیرامونی معبر حذف شده و همچنین سابقه تائید طرح تفکیکی توسط اداره کل استان در سنوات گذشته، موافقت می شود.

۱۳ـ در موضع شماره ۲۱ (کمربندی ـ جنب اداره دامپزشکی ـ اراضی شرکت کشاورزان استرآباد) با عنوان تغییر کاربری از “کشاورزی” به “مسکونی ـ معبر” مقرر شد: در خصوص این اراضی ابتدائاً نظرکمیسیون ماده ۱۲ اخذ شود. درصورتیکه براساس رای کمیسیون مذکور اراضی مورد بحث، باغ یا زراعی تشخیص داده شد با همین کاربری تحت دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تثبیت شود و در غیر اینصورت بر اساس نظر مصوب در مرجع استانی اقدام گردد.

۱۴ـ در موضع شماره ۲۲ (۶۰ متری افسران ـ کوچه خلیج ۳) با عنوان تغییر کاربری از “فضای سبز” به “مسکونی”، با پیشنهاد مرجع استانی صرفا در صورت تخصیص کلیه سطوح سهم شهرداری به “معبر و خدمات” موافقت شد.

موارد تکمیلی:

۱۵ـ محدوده و بافت تاریخی و ضوابط ساخت و ساز مترتب بر آن، بر اساس آخرین ابلاغیه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مربوط به سال ۱۴۰۱) عینا در اسناد طرح تفصیلی درج و ملاک عمل قرار گیرد.

۱۶ـ ضمن نمایش محدوده های دارای خطر رانش در اسناد طرح، نظر مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی در خصوص محدوده دارای خطر رانش و تمهیدات مهندسی لازم الرعایه در آنها توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اخذ و عینا در ضوابط احداث بنا درج شود.

۱۷ـ با توجه به اعمال تغییرات گسترده در شبکه معابر طرح، مقررشد طرح جامع ترافیک شهر در اسرع وقت بروز آوری شده و به تائید مراجع ذی صلاح برسد.

۱۸ـ عرصه پادگان و سایر اماکن و اراضی متعلق به نیروهای مسلح و وزارت دفاع، تحت کاربری “نظامی” در طرح تثبیت شود.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای ماده ۴۲ آئین نامه نحوه بررسی طرح ها . . . اسناد مغایرتها پس از اصلاح بر اساس نظر شورا جهت بررسی و ابلاغ به مراجع ذی ربط در اختیار دبیرخانه شورای عالی قرار گیرد.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ خسرو دانشجو

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON