Search
Close this search box.

رأی شماره ۵۳۳۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

فهرست مطالب

رأی شماره ۵۳۳۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

رأی شماره ۵۳۳۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

تاریخ تصویب:
1402/07/26

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۵۳۳۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

شماره۰۰۰۱۷۳۲ ۱۴۰۲/۷/۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲ با موضوع: «رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۳۲۰۶

شماره پرونده: ۰۰۰۱۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بنیامین رنجبر

طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری صدرا

موضوع شکایت و خواسته: اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اینجانب در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۶ با داشتن وکالت از طرف آقای حکمت فریدونی اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه ساختمان بلند نموده است، طبق آخرین طرح جامع مصوب تا آن تاریخ و همچنین وحدت رویه موجود در سطح شهر صدرا و ضوابط کلی شهرسازی، توده ساختمان در شمال قطعه و حیاط در ضلع جنوبی قرار می گرفته است. در آن تاریخ شهرداری با به تعویق انداختن صدور مجوز بیان نمود که به علت شیب دار بودن زمین، شهرداری با گرفتن یک مشاور شهرساز اقدام به اصلاح طرح جامع نموده است. در طرح تصویب شده توسط کمیسیون ماده ۵ با در نظر گرفتن ضوابط طرح تفصیلی جدید که در آن ذکر شده است حیاط در ضلع جنوبی قطعه قرار می گیرد به جز در شرایط استثناء از جمله شیب دار بودن زمین که توده ساختمان در بالای شیب قرار می گیرد و حیاط در خط القعر واقع می شود، توده ساختمان از ضلع شمالی به ضلع جنوبی قطعه انتقال داده شده است.

حال از آنجا که طرح ابلاغی کمیسیون ماده ۵ و همچنین بند ۶ ـ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ طرح جامع (ضوابط احداث بنا در قطعات زمین چند خانواری) زیر بند نحوه استقرار ساختمان در زمین (که با ملاک قرار دادن توده در بالای شیب و جابه جایی توده به جنوب قطعه بدون در نظر گرفتن تأثیرات متقابل قطعات شمالی و جنوبی بر روی یکدیگر طرح شده است و ضوابط کلی توده گذاری و فاصله ساختمان های اطراف یک گذر به منظور تهویه، نور، آفتاب، عدم سایه اندازی و عدم مشرفیت رعایت نگردیده است؛ اینجانب با بیان اینکه در حق ۲۴ قطعه متأثر از این طرح اجحاف صورت گرفته است، بر روی طرح کمیسیون ماده ۵ ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۰۰/۸۰۴۷/ص ـ ۱۴۰۰/۳/۲۵ اداره کل راه و شهرسازی و همچنین بند استناد شده در طرح تفصیلی جدید اعتراض داشته و خواستار اصلاح طرح و بازگرداندن توده ساختمان به شمال قطعه و برخورد با این قطعات طبق وحدت رویه انجام شده در سطح شهر صدرا می باشد.”

۲ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان فارس به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۳۲۷۵۲/ص ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ توضیح داده است که:

“بدواً به استحضار می رساند مالکیت شاکی محرز نمی باشد. با این توضیح که نامبرده به موجب وکالتنامه های شماره ۷۰۶۹۵ و ۷۰۶۹۶ وکیل مدنی آقای حکمت فریدونی می باشد. از آنجا که طبع شکایت تقدیمی الزاماً ایجاب می نماید شاکی جهت طرح شکایت دارای سمت باشد و با عنایت به اینکه با توضیحات پیش گفته نامبرده فاقد سمت و نفعی در موضوع مطروحه می باشد، بنابراین شکایت مطروحه از این حیث مواجه با ایراد و اساساً قابلیت بررسی را ندارد.

صرف نظر از ایراد فوق الذکر که رد شکایت شاکی اجتناب ناپذیر می باشد در ماهیت امر به استحضار می رساند شکایت مطروحه مربوط به قطعه ۱۰۷۹ ناحیه ۸۰ هکتاری می باشد که در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر جابجایی توده گذاری (نحوه قرار گرفتن اعیانات نسبت به حیاط منازل با توجه به شرایط اقلیمی) از شمال به جنوب قطعه توسط کمیسیون ماده ۵ به استحضار می رساند: در آخرین طرح جامع مصوب شهر صدرا به عنوان طرح فرادست در محدوده مورد نظر، هیچ گونه توده گذاری ساختمانی بر روی قطعات، تعیین نشده است و شهرداری به دلایل فنی با کمک مشاور شهرساز، اقدام به تعیین تکلیف توده گذاری ساختمانی ۱۴ قطعه از اراضی ناحیه ۸۰ هکتاری نموده و با توجه به اختلاف سطح زیاد در طول قطعات و عدم دسترسی مناسب به خیابان در دست احداث دستغیب (همجوار ملک مبحوث عنه) همچنین به دلیل اینکه در صورت دسترسی سواره به معبر فوق به دلیل شیب زیاد و قوس معبر به صورت همزمان، ساکنین با خطرات زیادی روبرو خواهند بود، لذا از لحاظ حفظ ایمنی، توده گذاری در قسمت جنوب قطعات و دسترسی به معبر شهید دستغیب به صورت پیاده پیش بینی گردیده است. لازم به ذکر است که با استناد به بند ۲ـ۱ـ ۸ ضوابط مربوط به احداث ساختمان در دفترچه ضوابط و مقررات طرح تجدیدنظر جامع صدرا صفحه ۱۹ و ۲۰ تصریح گردیده که در قطعاتی که بر روی شیب شکل گرفته اند، کالبد بنا و ورودی آن در خط الرأس قطعه قرار گیرد که به این ترتیب حیاط در خط القعر قطعه واقع می شود. بنا به مراتب معنونه استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

۳ـ رسیدگی به خواسته به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده برای تشخیص صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته اصلاح طرح جامع و رأی کمیسیون ماده ۵ شهر صدرا از مصادیق صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می گردد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON