Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۵۷۲۹۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۵۷۲۹۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد.

رأی شماره ۱۵۷۲۹۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد.

تاریخ تصویب:
1402/08/01

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۵۷۲۹۹۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد.

شماره ۰۱۰۶۹۲۲ ۱۴۰۲/۷/۱

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۹۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری شهر قصر شیرین تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۲۹۹۶

شماره پرونده: ۰۱۰۶۹۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر قصرشیرین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قصرشیرین

گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۹۳۱۹۵ ـ ۱۹/۹/۱۴۰۱ اعلام کرده است که:

“اولاً ـ بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب سال ۱۳۹۰) به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عواض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تأکید قرار داده است.

ثانیاً ـ در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری، پیش بینی نشده است.

ثالثاً ـ در موارد مشابه، تصویب عوارض با عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز برای واحدهای مسکونی و سایر کاربری ها به استناد آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره های ۱۹۱۳ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ ، ۲۸۱۴ ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۸ ، ۱۱۷۶۱ ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ، ۱۱۳۰۶ ـ ۵/۵/۱۴۰۰ و ۱۳۶۲۳ـ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ مغایر با قوانین و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته و ابطال گردیده است. بنا به مراتب ماده ۸ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شورای اسلامی شهر قصرشیرین مغایر با قوانین مذکور، آراء هیأت عمومی دیوان و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال ۱۴۰۱ شهرداری قصرشیرین

“ماده۸ ـ عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی

ردیف ـ کاربری ـ عوارض (تعرفه) به ازای هر مترمربع (به ریال) ـ ملاحظات

۱ـ مسکونی ـ p ۶ ـ بر اساس دستورالعمل طرح تفصیلی و از زمان تصویب

۲ـ صنعتی ـ ۳۰۰۰۰ ریال به ازای هر مترمربع ـ بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز و از زمان تصویب

۳ـ سایر کاربری ها ـ به ازای هر مترمربع تخلف ۱۵۰۰۰ ریال ـ در خصوص املاکی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می گردد.

۴ ـ تجاری ـ p ۱۰ ـ در زمان صدور پروانه وصول می گردد و به ازای هر مترمربع تجاری

بر اساس طرح تفصیلی اماکن مسکونی و صنعتی مکلف به اجرای فضای سبز به میزان ۱۲% عرصه مسکونی و ۳۰% عرصه صنعتی می باشند، در غیر این صورت براساس جدول ذیل عوارض تحت عنوان عوارض عدم اجرای فضای سبز و یا کسر فضای سبز مورد نظر برای واحدهای مسکونی و صنعتی اخذ خواهد شد.

تبصره۱ـ کلیه واحدهای تجاری چنانچه نسبت به احداث و نگهداری فضای سبز در معابر عمومی به مساحت یک سوم پیاده رو (درب واحد تجاری) اقدام نماید مشمول پرداخت ۷۰% عوارض کسب و پیشه همان سال می گردد. مسئولیت تأیید مورد فوق به عهده مسئول فضای سبز می باشد. ـ شهرداری قصرشیرین/ رئیس شورای اسلامی قصرشیرین”

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

هرچند براساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش بینی نشده و در آرای مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۲۰۷۶ مورخ ۱۲/۲/۱۴۰۲ این هیأت نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۱ شهرداری قصرشیرین که تحت عنوان عوارض عدم اجرای باغچه و مکان سبز پیش بینی شده در نقشه ترسیمی نظام مهندسی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON