Search
Close this search box.

رأی شماره ۱۶۳۹۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۶۳۹۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

رأی شماره ۱۶۳۹۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

تاریخ تصویب:
1402/08/06

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۶۳۹۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

شماره۰۲۰۰۳۱۶ ۱۴۰۲/۷/۱۲

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ با موضوع: «اعلام تعارض رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۶۳۹۵۲۹

شماره پرونده: ۰۲۰۰۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : خانم افسانه حیدری با وکالت آقای آرش توفیق

موضوع: اعلام تعارض بین آرای شماره ۵۹۶۸ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و شماره ۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای رد صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر یا رد صحت انتخاباتی که صحت برگزاری آن قبلاً به تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان رسیده است.

گردش کار: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در برخی از موارد به بررسی پرونده تعدادی از منتخبین شوراهای اسلامی شهر که صلاحیت آنها و یا انتخابات منتهی به انتخاب آنها پیش تر توسط هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان تأیید شده بود، پرداخته و رأی به عدم صلاحیت منتخبین مزبور و یا عدم صحت انتخابات برگزار شده صادر کرده است و تعدادی از این افراد متعاقباً شکایاتی را به خواسته ابطال آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در شعب دیوان عدالت اداری مطرح نموده اند و با طرح این استدلال که صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی با توجه به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور منصرف از تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات است، خواستار نقض آراء و تصمیمات اتّخاذ شده توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی مبنی بر رد صلاحیت خود شده اند. در مقام رسیدگی به دو مورد از این شکایات، شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۴۰۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۶ و شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ با پذیرش استدلال شاکیان حکم به ورود شکایت و نقض آراء و تصمیمات هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور صادر می کند و پس از تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی نسبت به آرای مذکور، شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در یک مورد و به موجب رأی شماره ۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ ضمن استناد به گواهی های صادره توسط امام جمعه شهر و پایگاه مقاومت بسیج صلاحیت تجدیدنظر خوانده را احراز و حکم به تأیید دادنامه صادره در شعبه ۳۵ بدوی مبنی بر ورود شکایت و نقض تصمیمات اتّخاذ شده در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صادر می کند و در موردی دیگر و به موجب دادنامه شماره ۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ ضمن استناد به مدارک ارائه شده توسط نهادهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و گزارشات بازرسان و طومارهای مردمی وقوع تخلّفات وسیع را در جریان برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر در یکی از شهرهای کشور محرز تشخیص داده و بر همین اساس با پذیرش تجدیدنظرخواهی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده و تأیید تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی صادر می نماید. بنا به مراتب فوق و با توجه به تفاوت آرای صادره در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از جهت تأیید یا عدم تأیید تصمیم هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای ورود به موضوع تأیید صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر، موضوع از مصادیق تعارض آراء تشخیص شد و پس از ارجاع به هیأت تخصصی استخدامی جهت بررسی و اخذ نظریه اعضای آن هیأت، در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و در جلسه مذکور که به ریاست رئیس دیوان عدالت اداری و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان برگزار گردید، اکثریت اعضای هیأت عمومی پس از بحث و بررسی به شرح زیر درخصوص تعارض مزبور به صدور رأی مبادرت کردند:

رأی هیأت عمومی

الف. تعارض بین آرای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۵۹۶۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ و شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ که هر دو در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر شده اند، محرز است.

ب. با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی که مقرر می دارد : «اقدامات هیأت نظارت شهرستان و هیأت نظارت استان جز در مورد تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات نافی اختیارات هیأت مرکزی نظارت نبوده و تصمیم هیأت مرکزی نظارت قطعی و لازم الاجرا است»، هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور در دو استثناء مقرر در تبصره مذکور یعنی تأیید صلاحیت کاندیداها و تأیید صحت انتخابات در هیأت عالی نظارت استان صلاحیت ورود و اظهارنظر ندارد و با این وصف و فارغ از اینکه منتخبین شوراهای اسلامی شهر در آرای موضوع تعارض واجد صلاحیت های قانونی لازم هستند یا خیر و صرف نظر از اینکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر صحیحاً برگزار شده و یا واجد ایراد و اشکال بوده است، رأی شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۶۲۰۷۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۸ صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید رأی شماره ۵۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۸ صادره از شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت و تصریح به عدم صلاحیت هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی برای اتّخاذ تصمیم درخصوص صلاحیت منتخبین شوراهای اسلامی شهر و یا صحت انتخابات مورد تأیید هیأت نظارت شهرستان و استان است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON