رأی شماره ۱۵۷۶۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

فهرست مطالب

رأی شماره ۱۵۷۶۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

رأی شماره ۱۵۷۶۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

تاریخ تصویب:
1402/08/14

QR

جزئیات متن قانون

رأی شماره ۱۵۷۶۵۲۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.

شماره ۰۱۰۷۶۰۹ ۱۴۰۲/۷/۸

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با موضوع: «نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رییس مرکز مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۶/۲۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۶۵۲۹

شماره پرونده: ۰۱۰۷۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴۴۵۳۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴۴۵۳۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“اگرچه وفق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، هیأت وزیران شرایط احراز سمت شهردار را تعیین می نماید و در آیین نامه مربوطه نیز ارجاع امری به گزینش نشده است با این حال همان طور که مستفاد از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و بدیهیات مقرره گذاری بر می آید، آیین نامه نمی تواند موجب توقف اجرای قوانین شود لذا استناد طرف شکایت مخالف این بحث در مقرره معترض عنه موجب از حیز انتفاء خارج شدن امر گزینش شهرداران و دهیاران گردیده است در حالی که امر گزینش به موجب فرمان رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و توسط مجلس شورای اسلامی تأسیس و حتی آیین نامه اجرایی آن نیز به عنوان قانون سیر تقیینی را سپری کرده است در نتیجه به حکم قانون گزینش معلمان از جمله تبصره ۱ ماده ۱۶ آن و نیز قانون تسری قانون گزینش معلمان و نیز ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش که به ویژه در تبصره ۱ آن هرگونه جذب و به کارگیری را منوط به رعایت فوق کرده و پرداخت هرگونه وجه بدون رعایت ماده ۲ را خلاف قانون تصریح داشته از این رو عبارت جذب و به کارگیری اعم بر کلیه حالات ورود به خدمت است و انتصاب شهرداران و دهیارانی که فاقد رابطه استخدامی و کار با بدنه دستگاه های اجرایی کشور می باشند در معنای ورود به خدمت خواهد بود.

نظر به اینکه تعیین مستثنیات قوانین صرفاً در صلاحیت مقنن می باشد و توجه به اینکه در آیین نامه احراز شرایط تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ اساساً حکمی مبنی بر گزینش و استعلام از مراجع چهار گانه ادعایی در مقرره موضوع شکایت وجود ندارد و حتی در تبصره ۱ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون گزینش، در انتصابات مشاغل حساس نیز ضرورت گزینش پیش بینی شده است، علیهذا مستثنی کردن انتصاب دهیاران و شهرداران به ویژه آنانی که فاقد رابطه کاری و استخدامی با بدنه دستگاه های اجرایی هستند، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با قوانین و مواد اعلامی از قانون گزینش می باشد. النهایه ابطال کل آن را از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۴۴۵۳۳ـ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور:

“مدیر کل محترم شوراهای اسلامی شهر و روستا

بازگشت به نامه شماره ۴۴۳۸۸ ـ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰ در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت اظهار نظر هسته های گزینش استانداری راجع به انتخاب شهردار، موضوع نامه شماره ۵۱۴۴۱/۱/۰۰۸ /م ـ ۳۰/۹/۱۴۰۰ استانداری خراسان رضوی و ایضاً نامه های شماره ۸۴۵۶۵ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۶ و ۵۳۲ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۶ موضوع در کارگروه حقوقی این مرکز مطرح و موارد به شرح ذیل اعلام می شود:

ـ برابر بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، انتخاب شهردار از اختیارات شورای اسلامی شهر و صدور حکم آن با رعایت فرجه های تعیین شده از وظایف وزیر کشور و استاندار می باشد. شرایط عمومی و تخصصی مدیریت شهری به صورت خاص در ماده ۸۲ قانون مرقوم موکول به آیین نامه ای شده است که طی مصوبه شماره ۱۳۰۷۳۰/ت۵۴۱۵۳هـ با عنوان آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده، و شورا در زمان انتخاب فرد پیشنهادی ملزم به رعایت مفاد مقرره موصوف می باشند. بنا به شرحی که گذشت بکارگیری شهردار از کلیات مندرج در قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی مصوب ۹/۲/۱۳۷۵ و مطابق آنچه در ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون گزینش مصوب ۱۳۷۷ که بیشتر درباره داوطلبان ورود به خدمت در دستگاه های مشمول می باشند، مستثنی شده است و مراجع قانونی که صلاحیت اظهار نظر در مفاد شرایط عمومی و تخصصی مندرج در ماده ۳ مقرره مذکور را دارند در قوانین و مقررات مربوطه (تحت عنوان مراجع چهارگانه) مشخص شده و صرف نظر از این که در خصوص شرایط اختصاصی، معاونت های عمرانی صاحب نظر می باشند، خاصه انتخاب شهردار از ضوابط گزینش تبعیت نمی کند. در خصوص انتخاب دهیار نیز مستند به بند (م) ماده ۷۶ قانون و شرایط مندرج در ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ مشابه شهردار استنباط می شود. لذا هرگونه اظهار نظر راجع به مانحن فیه توسط هسته های گزینش فاقد محمل قانونی است. ـ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی و ناظر ارشد وزارت کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۰۰۰۴ ـ ۲۵/۱۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱ـ بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی دیوان، ابطال مصوبات و تصمیمات می باشد، لذا نامه اداری مشمول مصوبات نیست.

۲ـ یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن در موضوع می باشد که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد و لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است.

۳ـ همان طور که اشاره شد و خوانده نیز تأکید داشته موضوع درخواست وی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تأکید می نماید که در مکاتبات اداری اجبار و تحکم یا آمره بودن از آن استنباط نمی شود بنابراین کأن لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد.

۴ ـ در ارتباط با گزینش شهرداران و دهیاران روال جاری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه طی و تشریفات مقرر در قوانین اعمال و اجرا می شود. لذا موضوع مشمول بند (ج) ماده ۵۳ قانون دیوان می باشد.

علیهذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای ایجاد تصمیم شایسته بر اساس مواد ۵۳ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره ۴۴۵۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور متضمن اعلام نظر مشورتی بوده و در مقام وضع قاعده الزام آوری صادر نشده، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی شود و رسیدگی به آن در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

حتما بخوانید : رأی شماره۱۵۲۱۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بر مبنای ماده ۱۵ دستورالعمل فرآیند سازش در کانونهای موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۴۰۱/۹/۲ در صورتی که طرفین اختلاف در جلسه به سازش برسند کمیته مبادرت به تنظیم سازش نامه می کند در غیر اینصورت گواهی عدم سازش صادر و به دبیرخانه هیأت داوری ارسال می گردد و به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵ این دستورالعمل عدم اجرای مفاد سازش نامه به منزله عدم سازش بوده و کمیته با درخواست خواهان و احراز عدم اجرا بدون نیاز به طی تشریفات مجدد سازش مبادرت به صدور گواهی عدم سازش می کند ، تبصره مذکور مغایر با قانون نبوده و ابطال نشد.
Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON