Search
Close this search box.

رای شماره ۱۴۱۰۷۸۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۱۴۱۰۷۸۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک ابطال نشد

رای شماره ۱۴۱۰۷۸۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/09/12

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۱۴۱۰۷۸۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک ابطال نشد

هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۰۳

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۱۰۷۸۴ تاریخ:۱۴۰۲/۰۶/۰۱

* شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

بخشنامه ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها

حسب الامر ریاست عالی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاران واجد شرایط در امر تهیه نقشه عرصه املاک، خواهشمند است دستور فرمائید اسامی کارشناسان نقشه برداری و کارشناسانی که برای انجام کار نقشه برداری دارای ابلاغ داخلی هستند و نیز کارشناسانی که مستعد و علاقه مند به انجام امور نقشه برداری و کار در امر تثبیت نقشه عرصه املاک هستند (ترجیحاً کارشناسان املاک) را مطابق فایلهای اکسل پیوست، تکمیل و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از جمع آوری اسامی، متناسب با ظرفیت متقاضیان این دوره، کلاس ها بصورت حضوری و به طریق استانی و یا منطقه ای برنامه ریزی و اجرا خواهد شد این دوره آموزشی برای ثبت نام کنندگان و کارشناسان نقشه برداری الزامی خواهد بود در پایان دوره، آزمونی بصورت متمرکز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در دوره که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی، عملی و مصاحبه را کسب نمایند، طی دستورالعمل های مشخص، امر تثبیت به آنان ارجاع و برای این کار پاداشی متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص کارشناسان نقشه برداری که حائز نمره قبولی نگردند نسبت به انجام کار نقشه برداری توسط آنها تجدیدنظر خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت انطباق با قانون در این سازمان که نتیجه آن به شرح ذیل جهت اقدام شایسته قانونی به حضور اعلام می شود؛

به موجب بخشنامه موصوف مقرر شده است: «حسب الامر ریاست عالی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۶ مبنی بر استفاده از ظرفیت همکاران واجد شرایط در امر تهیه نقشه عرصه املاک، خواهشمند است دستور فرمایید اسامی کارشناسان نقشه برداری و کارشناسانی که برای انجام کار نقشه برداری دارای ابلاغ داخلی هستند و نیز کارشناسانی که مستعد و علاقه مند به انجام امور نقشه برداری و کار در امر تثبیت نقشه عرصه املاک هستند (ترجیحاً کارشناسان املاک) را مطابق فایلهای اکسل پیوست، تکمیل و تا روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به این اداره کل ارسال نمایند. لازم به ذکر است بعد از جمع آوری اسلامی، متناسب با ظرفیت های متقاضیان این دوره، کلاس ها به صورت حضوری و به طریق استانی و یا منطقه ای برنامه ریزی و اجرا خواهد شد این دوره آموزشی برای ثبت نام کنندگان و کارشناسان نقشه برداری الزامی خواهد بود در پایان دوره، آزمون به صورت متمرکز برگزار خواهد شد و به شرکت کنندگان در دوره که حد نصاب نمره لازم در آزمون کتبی، عملی و مصاحبه را کسب نمایند، طی دستورالعمل های مشخص، امر تثبیت به آنان ارجاع و برای این کار پاداشی متناسب با اقدامات مربوطه، پرداخت خواهد شد و در خصوص کارشناسان نقشه برداری که حائز نمره قبولی نگردند نسبت به انجام کار نقشه برداری توسط آنها تجدید نظر خواهد شد» این در حالی است که؛

اولاً ـ اطلاق دعوت از کارشناسان علاقه مند به انجام امور نقشه برداری و تثبیت املاک و ارجاع امور مربوط به ایشان بدون لحاظ نمودن شرایط حرفه ای، مغایر با ماده (۴) (۱) بند (۸) ماده (۱۵) بندهای «الف» و «ج» ماده (۳۲) و ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و خارج از حدود اختیارات واضع می باشد.

ثانیاً ـ تجدید نظر در انجام کار کارشناسی در خصوص کارشناسان نقشه برداری که حائز نمره قبولی در آزمون کتبی، علمی و مصاحبه مصرح در بخشنامه نشده اند خارج از حدود و اختیارات سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد می باشد.

بنا به مراتب بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

تاکنون پاسخی واصل نشده است.

پرونده کلاسه ۰۲۰۰۳۰۳ هـ ع با خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست کل آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رأی صادر گردید:

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

با عنایت به اینکه اجرای صلاحیت های انحصاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچون ثبت املاک، عملیات تحدید حدود، تغییر وضعیت املاک و غیره در راستای عمل به قوانین و مقررات متعددی همچون قانون ثبت اسناد و املاک کشور و آیین نامه اجرایی آن، قانون جامع حد نگار و.. است و با عنایت به اینکه مهارت های مربوط به نقشه برداری برای تهیه، مدیریت و نظارت بر نقشه های ثبتی یکی از مهارت های علمی و کاربردی مورد نیاز سازمان ثبت است و این وظایف و تکالیف در احکام مختلفی بیان شده و از جمله در ماده ۱۵۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و تبصره های آن که بر اساس آن، سازمان مذکور مکلف به تشخیص حدود و موقعیت املاک با تهیه نقشه کاداستر است و در مورد تقاضای تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و… نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد بود و همچنین بر حدود و وظایف اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر تأکید و تصریح شده است و با توجه به اینکه آموزش و توانمندسازی و ارتقای سطح علمی و افزایش مهارت های حرفه ای کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در شمار تکالیف قانونی سازمان است و با اجرایی شدن قانون جامع حد نگار بسیاری از فرایندهای ثبتی بدان وابسته شده و اجرای صحیح این قانون به بهبود دانش علوم نقشه برداری کارکنان مرتبط است نظر به اینکه امور مذکور که از جمله امور سازمانی و در راستای تأمین شایسته کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان به شمار رفته و از موضوع کارشناسی حرفه ای موضوع احکام قوانینی چون قانون کارشناسان رسمی دادگستری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان خارج است بنابراین بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۴۶۹۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ سرپرست اداره کل آموزش و پژوهش در راستای تأمین و اجرای بهتر و شایسته تر تکالیف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده و مغایرتی با قانون ندارد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده۸۴ قانون دیوان عدالت اداری م مصوب سال ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ـ دکتر زین العابدین تقوی

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON