Search
Close this search box.

رای شماره ۲۱۰۲۱۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ـ ابطال بند ۲ـ ۵ و جز «الف» ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیات مدیره سازمان ابطال نشد

فهرست مطالب

رای شماره ۲۱۰۲۱۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ـ ابطال بند ۲ـ ۵ و جز «الف» ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیات مدیره سازمان ابطال نشد

رای شماره ۲۱۰۲۱۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ـ ابطال بند ۲ـ ۵ و جز «الف» ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷  ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیات مدیره سازمان ابطال نشد

تاریخ تصویب:
1402/10/17

QR

جزئیات متن قانون

رای شماره ۲۱۰۲۱۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: ۱ـ تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ـ ابطال بند ۲ـ ۵ و جز «الف» ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷  ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیات مدیره سازمان ابطال نشد

هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده: هـ ت/ ۰۱۰۰۱۱۸

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۱۰۲۱۰۹ تاریخ: ۱۵ /۱۴۰۲/۰۸

* شاکی: آقای داود مرادی

*طرف شکایت: سازمان تامین اجتماعی

*موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ـ ابطال بند ۲ـ ۵ و جز «الف» ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیات مدیره سازمان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

دفترچه آزمون سال ۱۳۹۹:

۷ ـ

تبصره ـ حد نصاب لازم برای پذیرش داوطلبان در آزمون کتبی کسب حداقل ۵۰ درصد امتیاز در هر یک از بخش های عمومی و تخصصی می باشد.

ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی

ماده۵ ـ

۲ـ ۵ ـ امتیاز نهائی آزمون استخدامی داوطلب

الف ـ ۵۰ درصد امتیاز آزمون کتبی

ب ـ ۵۰ درصد امتیاز مصاحبه

ماده۷ـ

۶ ـ ۶ ـ۷ـ آندسته از متقاضیانی که نتوانند حداقل ۶۰ درصد از نمره سقف تعیین شده مصاحبه (مندرج در قسمت «ب» بند ۲ـ ۵ ماده ۵) را کسب نمایند از ادامه فرایند استخدام خارج (مردود) خواهند شد.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

ایراد مربوط به حد نصاب ۵۰ درصد مصوبه مذکور این است که ۵۰ درصد را برای تمامی داوطلبین کشور در نظر گرفته اند در حالی که امکانات و خدمات آموزشی روستانشینان و پایتخت و کلانشهر نشینان یکسان نیست و بایستی سوالات متناسب با خدمات و امکانات آموزشی آن منطقه شهر یا استان طرح می شد و از این دید مصوبه مغایر با آیه شریفه «وَ لا یکَلِّفُ نَفْساً إلا وسعها » که اشاره به عدل تشریعی دارد و نیز مغایر با عرف و بند ۲ و ۴ اصل دوم و اصل چهارم قانون اساسی می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

ـ جز «الف» بند ۲ـ ۵ ماده ۵ ضوابط استخدامی سازمان تامین اجتماعی: متقاضیان استخدام در سازمان تامین اجتماعی همانند سایر دستگاه های اجرایی، می بایست علاوه بر آزمون کتبی در آزمون شفاهی نیز شرکت نموده و پس از کسب نمره نهایی بالاتر از سایر رقبا شایسته سالاری و با رعایت سایر شرایط عمومی استخدام و پس از تایید گزینش جذب و بکارگیری شوند. بند ۲ ـ ۵ از ماده ۵ ضابطه جذب و استخدام سازمان تامین اجتماعی (۵۰% نمره آزمون کتبی + ۵۰% نمره آزمون شفاهی) و النهایه کسب نمره نهایی آزمون استخدامی است.

ـ تبصره بند ۷ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی: این بند اشعار می دارد حد نصاب لازم برای پذیرش داوطلبان در آزمون کتبی کسب حداقل ۵۰ ٪ امتیاز در هر یک از بخش های عمومی و تخصصی می باشد. لازم به ذکر است این بند قبل از اعلام نتایج آزمون سال ۱۳۹۹ حسب مصوبه شماره ۱۹۷۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که به پیشنهاد مدیرعامل طی نامه شماره ۱۰۴۶/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۰ حذف گردیده بود طی این مصوبه شرایط حدنصاب آزمون کتبی آسانتر گردیده است و از مطلق کسب حداقل ۵۰ ٪ سقف نمره آزمون کتبی به کسب حداقل ۵۰ نمره بالاترین نمره کسب شده در آن رشته شغلی در کل کشور تقلیل یافته است. برای مثال اگر بالاترین نمره کسب شده در آزمون کتبی در رشته شغلی کارشناس امور اداری در کل کشور ۶۰ باشد، حدنصاب این رشته شغلی در کل کشور نمره ۳۰ خواهد بود پیرو همین مصوبه دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۰/۳۷۹ مورخ ۲۸/۰۲/۱۴۰۰ معاونت اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی نیز اضافه گردیده که حسب آن، ۲۰ امتیاز به نمره کتبی داوطلبین اضافه گردیده است. لذا نظر به حذف و ابطال تبصره بند ۷ دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۹ سازمان تامین اجتماعی قبل از رسیدگی در دیوان عدالت اداری رد شکایت ایشان در این خصوص مورد استدعاست.

ـ ابطال بند ۶ ـ۶ ـ۷ ماده ۷ ضوابط استخدامی: این بند در خصوص تعیین حدنصاب نمره آزمون شفاهی است. پیشتر احدی از شکات جهت ابطال حد نصاب آزمون شفاهی معادل %۶۰ از امتیاز کل آزمون شفاهی (در خصوص ضابطه استخدامی سال ۱۳۹۵) طرح شکایت نموده که مستند به دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۹ هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت ایشان رد شکایت شده است.

پرونده شماره هـ ت/ ۰۱۰۰۱۱۸ مبنی بر تقاضای ۱ـ ابطال تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹ ۲ـ ابطال بند ۲ـ ۵ و جز «الف» ماده ۵ و بند ۶ ـ۶ ـ۷ ماده ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۶ مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رأی هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ عدم مخالفت مقررات مورد شکایت با شرع را اعلام نموده است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶ تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش از اختیارات هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی است.

ثالثاً: تعیین حدنصاب در دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۹۳ با اصلاحات بعدی موضوع ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز پیش بینی شده است.

رابعاً: هیأت تخصصی استخدامی قبلاً طی دادنامه شماره ۱۱۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۷ از ضوابط برگزاری آزمون و گزینش مصوب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی را از جمله پیش بینی حدنصاب آزمون شفاهی معادل ۶۰ درصد از امتیاز کل آزمون با این استدلال که ماده ۱۴ آئین نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی این اختیار را به هیأت مدیره سازمان مزبور داده ابطال ننموده است.

خامساً: به موجب مصوبه شماره ۱۹۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۵ هیأت مدیره و دستور اداری شماره ۲۰۰۰/۱۴۰۰/۳۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ حدنصاب نمره کتبی قبل از اعلام نتایج اصلاح گردیده است.

با عنایت به مراتب فوق تبصره بند ۷ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹، بند ۲ـ ۵ و جزء الف ماده ۵ و بند ۶ ـ ۶ ـ ۷ ضابطه جذب و استخدام سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۹/۴/۳۰ هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی قابل ابطال نمی باشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ـ علی اکابری

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نویسندگان
اینفومت

اینفومت تلاش می کند با تولید محتوای مناسب برای جامعه هدف، خدمت هر چند کوچک را عرضه نماید

FOLLOW US ON